Privacyverklaring Twinkels

Twinkels, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Twinkels acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://jouwebsite.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 17/02/2022

Je privacy

Bedrijfsgegevens

Twinkels, 's Heerenbergstraat 64

2871 WW Schoonhoven

Tel. 0647075561

www.regressietherapeute.nl, www.dekindertherapie.nl,www.jouwvirtuelemaagband.nl

willeke.heerkes@gmail.com

KvKnr.: 24467622

RBCZ: aansluitnummer 403121R

Klacht- en tuchtrecht:  www.scag.nl & www.tcz.nu

 

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leg ik je precies uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

 

 

Privacyverklaring m.b.t. je dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over de doelen waaraan je bij mij wilt werken en over de sessies die we doen. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • passende maatregelen getroffen heb om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens en om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik tijdens overleg met collega’s, zonder je naam te noemen.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’
  • de kosten van het consult

 

 

Je privacy in de digitale omgeving


Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.regressietherapeute.nl en www.dekindertherapie.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Twinkels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon.


Social Media Kanalen

Twinkels maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Twinkels gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.


Privacy algemeen

Twinkels verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

Verzamelde informatie

Ik sla voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor.


Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan me stellen. Ik vraag jou je voornaam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat ik telefonisch contact met je opneem. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.


Nieuwsbrief

Je krijgt van Twinkels alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (voornaam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.


Weggever

Op de website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vraag ik jouw e- mailadres zodat ik de weggever kan toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je mij hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier.


Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Twinkels een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. Voor het toesturen van de nieuwsbrief vraag ik toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.


Delen met anderen

Twinkels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Twinkels een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Twinkels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe lang bewaar ik je gegevens

Twinkels bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd. Wanneer je je alleen ingeschreven hebt voor de gratis weggever, worden je gegevens maximaal 3 maanden na ontvangst van het laatste onderdeel hiervan verwijderd.


Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Twinkels heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via willeke.heerkes@gmail.com.


Beveiliging van gegevens 

Twinkels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via willeke.heerkes@gmailcom.


Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.